Hantering

Med fjäderfägödsel kan du sänka dina gödselkostnader jämfört med handelsgödsel och samtidigt långsiktigt höja mullhalten i jorden, vilket gör jorden mindre torkkänslig och bördigare.

Vi använder fr.o.m. 2013 egna medel från EkoNatur för försök genom Hushållningssällkapen för att försöka få ut mer kväve ur fjäderfägödseln. Hur djupt man bör bruka ner gödseln för att inte amoniumkvävet skall försvinna upp i luften samt försök med effekten av fjäderfägödsel utblandat med te.x nötflyt.

Rätt hantering ger rätt effekt

För att fjäderfägödseln ska fungera som vi önskar måste den hanteras rätt. Ett genomgående krav är att gödseln hålls så torr som möjligt, bäst är om den lagras i ett gödselstall. Vid transporten täcker våra transportörer containern för att säkerställa att gödseln inte blir utsatt för regn.

För att inte ammoniakdelen ska gå förlorad som näring för växterna bör du bruka ned gödseln så snart du spridit den på åkern. Hur djupt vi bör bruka ner gödseln för att inte ammoniakkvävet skall försvinna upp i luften hoppas vi få svar på genom försök tillsammans med Hushållningssällskapen. P (fosfor) och K (Kalium) torde i stort sett kunna utnyttjas till fullo oavsett nedbrukningsdjupet.

Observera att i genomsnitt under en växtföljd får du inte använda mer än 22 kg P per ha.

Vi ser nu till att köparna av gödsel har tillräckliga arealer för spridning av den mängd gödsel, som är aktuell för förmedling.

Behöver du tips på bra maskinstationer eller duktiga personer för hjälp med spridning? Kontakta oss!

Man räknar med att snart kommer mineralfosforn i världen ta slut. Fjäderfägödseln innehåller ca. 7 kg fosfor per ton. Då fosforn blir en bristvara kommer vår gödsel att bli extra värdefull. Många tror att den dagen ligger närmare än vi anar. 


Information

Här nedan finner du viktig information från bl.a. regeringen och Jordbruksverket om naturgödsel.

- Bestämmelser om spridning och lagring av stallgödsel SJVS2004.62 (föreskrift från Jordbruksverket). Denna föreskrift uppdateras regelbundet och en ny upplaga är under tryckning. Allmänna råd ingår i upplagan.

- I förordningen 1998:915 från regeringen finns kraven på lagringskapacitet angiven. I förordningen 1988:899 anges när man måste söka tillstånd för djurhållning och anmälningsplikt föreligger.

- Broschyren ”Gödsel och miljö” är heltäckande och bra. I den finns en förteckning över all relevant lagstiftning

 

Ekonatur Företagspresentation

Ekonatur

Telefon 0510-828 28

Box 673

531 16 Lidköping

info@ekonatur.se

Alla kontaktuppgifter