Ekonomi

Sänk gödselkostnaderna och höj mullhalten
Med den fjäderfägödsel som EkoNatur handlar med kan du sänka dina gödselkostnader. Det är en kostnadseffektiv produkt jämfört med den handelsgödsel du annars använder dig av.

Med fjäderfägödsel tillför du inte bara N, P och K – utan också många andra makro- och mikronäringsämnen. Därför betecknar vi fjäderfägödsel som ett fullgödselmedel i motsats till handelsgödsel. Dessutom höjer du långsiktigt mullhalten i jorden, vilket gör jorden mindre torkkänslig och mer bördig.

Under detta avsnitt använder vi priserna på handelsgödsel som underlag för värdering av gödsel från fjäderfä. Det är komplicerat att ta fram kalkyler för gödsel eftersom det finns så många varianter t.ex. ”utnyttjandegrad” av kvävet i gödseln, som kan vara allt från 30 % upp till 70-80 % ammoniakkväve, som inte upptas av växternas rötter utan försvinner upp i luften som ammoniak. Vi vet väl inte vad det beror på men vi antar att det kan ha med myllningsdjupet att göra och har samband med ammoniaken, som försvinner upp i luften i stället för att tas upp av växternas rötter. Vi finansierar därför försök, som Hushållningssällskapen utför i år, för att undersöka i vilken mån myllningsdjupet har betydelse för ”utnyttjandegraden”. Lyckas vi kan fjäderfägödseln bli riktigt värdefull i framtiden.

 


Exempel

Vi kan här lämna några exempel på kalkyler, och hoppas att så många producenter som möjligt så småningom kan hamna i grupp A med högsta kvalitet på byggnader, utrustning, skötsel etc. Följande priser på handelsgödsel har använts som jämförelse för att värdera fjäderfägödsel:

 • För kväve 10 kr per kg N
 • För fosfor 20 kr per kg P
 • För kalium 7 kr per kg K

3 exempel på försök till värdering.

 • Från slaktkycklingar, värphöns, livkycklingar, i moderna välskötta stallar.
  TS-halt 70 % N 37 kg x 10kr = 370 kr + P 7 kg x 20kr = 140 + K 18 kg x 7 kr =126 = SUMMA 370 + 140 + 126 = 636 kr/ton gödsel.
  Summa värde 636 kr före transport, spridning - 200kr och övrigt -100 kr = 336 kr/ton
 • Från något äldre renoverade stallar i bra skick för slaktkycklingar, värphöns, unghöns.
  Ts-halt 50 % N 30 kg x 10 kr = 300 kr + P 7 kg x 20 kr = 140 kr + K 18 kg x 7 kr = 126 = 566
  Summa värde: Värde 566 kr före transport, spridning -200 kr och övrigt - 100kr = 266kr/ton
 • Gamla byggnader och utrustning med dålig ventilation gör att gödseln blir våt.

Ts- halt 30% N 20kg x 10 kr=200 kr. P 5kg x 20kr=100 kr. K 10 kg x 7 kr=70 kr

Summa Värde kr 370 /ton Före transport spridning- 200 kr och övrigt -100 kr = 70 kr

Transporterna måste i detta fall vara korta, helst under 2-3 mil för att förmedling skall vara lönsam . I detta fall bör gödseln med fördel gärna spridas hemma på gården.

Värdering, sammanfattning

 

Exkl,frakt och spridn.

Kostnader kr

Transport 120

Spridning 80

Diverse 100

Summa 300 kr

Kvar efter trp spridning, diverse Värde efter kostnader
A 636 kr/ton -300 = 336 kr/ton Delas mellan parterna.
B 566 kr/ton -300 = 266 kr/ton Delas mellan parterna
C 370 kr /ton -300 = 7O kr/ton  

I dessa kalkyler finns en osäkerhet då det föreligger skillnader i ammoniakförluster från leverantör till leverantör, transportavstånd, etc. Vi vill endast visa hur stora skillnader i värde det kan vara bl.a. beroende på gödselns TS-halt och näringsinnehåll. Det kan löna sig att hålla gödseln torr. Vi kommer att begära och värdera gödseln från varje enskild leverantör jämfört med priset på handelsgödsel.

 

 

 

EkoNatur Företagspresentation

Ekonatur

Telefon 0510-828 28

Box 673

531 16 Lidköping

info@ekonatur.se

Alla kontaktuppgifter